Batch get latest C Sharp compiler from Microsoft.NET directory

Простичък код на batch който взима последния csc.exe от Microsoft.NET\Framework. Кода се пейства в bat-файл и при двоен клик компилира script.cs.

1
2
3
4
5
6
7
@echo off
for /f "TOKENS=1" %%x in ('dir %windir%\Microsoft.Net\framework\v* /b ^| findstr "v[1-9]"') do (
  set myPID=%%x
)
set csc=%windir%\Microsoft.Net\framework\%myPID%\csc.exe
 
%csc% /t:winexe script.cs

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Perl start from batch file – md5 sum check

Има много хитър начин да си набавим в Windows някои от популярните инструменти в Mac, UNIX, Linux, Android и т.н., като е достатъчно да имаме инсталиран Perl. Ето един пример, как да си набавим md5 sum checker за стрингове от командния ред:

@rem = 'source http://www.dostips.com
@CD/d"%~dp0"&perl -s "%~nx0" %*&Exit/b&:';
 
#perl script starts below here
use strict;
use Digest::MD5  qw(md5_hex);
if($ARGV[0]== ""){
	print "Vyvedi string!!!\n";
	exit;
}
my $md5_data = $ARGV[0];
my $md5_hash = md5_hex( $md5_data );
print "$md5_hash\n";

Запазваме кода в batch-файл, като md5.bat. Добра идея е да го запазим там където имаме достъп, чрез променлива на обвивката, примерно директорията system32. След това си генерираме md5 суми от стрингове директно през промпта:

md5 "proba"

Резултата е: c0a8e1e5e307cc5b33819b387b5f01fd

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0