Excel split string function

Simple VBA function to split strings into words (or strings):

Function TxtSplit(rngCell As Range, delim As String, nr As Long) As String
  Dim str As String
  Dim arr As Variant
  str = Trim(rngCell.Value)
  arr = Split(str, delim)
  TxtSplit = Trim(arr(nr - 1))
End Function

Sample usage:

=TxtSplit(B2;", ";1)

Share and Enjoy !

Shares

Ohm Calculator за реотани на електронни цигари на Excel

Проста програмка на Excel за изчисляване на съпротивлението на coil-а за изпарител на електронна цигара.
Най-интересното във файла е, че съм използвал именувани полета, за да създам нещо като база данни от която се извличат данните.
Ohm Calculator Excel - e-cigarette
Файла може да се изтегли от тук: Ohm Calculator – e-cigarette

Share and Enjoy !

Shares
Excel VBA add row – добавяне на ред с Vba в Excel

Днес ми се наложи да добавям доста редове в Excel таблица, която беше предварително форматирана. Добавянето и форматирането на редовете един по един е хамалска работа, затова реших да напиша простичък макрос на VBA, който да свърши работата. Кода на макроса е:

Private Sub CommandButton1_Click()
  ActiveCell.Offset(1).EntireRow.Insert
  ActiveCell.EntireRow.Copy
  ActiveCell.Offset(1).EntireRow.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, _
    Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
  Application.CutCopyMode = False
End Sub

Кода го вкарвам в Shee-та:
Excel VBA add code to Sheet1
За да го стартирам се вижда, че съм използвал бутон, вкаран в Shee-та:
Excel VBA - добавяне на ред
Екселския файл може да се изтегли от тук: Excel VBA add row
Ето и едно видео, което показва цялата операция:
Excel VBA add row
[flv:https://blog.nediko.info/examples/excel_VBA_add_row/Add_row.flv https://blog.nediko.info/wp-content/uploads/2012/06/excel_addrow_03.jpg 472 388]

Share and Enjoy !

Shares