Обединяване на хоризонтално и вертикално позиционирано видео с ffmpeg

Понякога правя върховната глупост да снимам видео с телефона, като го държа вертикално. После се усещам и го завъртам както си трябва и правя още едно видео. А накрая ми се иска да ги обединя. Намирането на безплатен софтуер, който да слива подобен тип вертикално и хоризонтално разположени видео файлове ме затрудни. За това се върнах отново към класиката ffmpeg.

Стъпките за обединяване на 2 подобни видео файла са следните:

  • двата файла трябва да са с едни и същи кодеци
  • конвертиране на 2-та файла до TS-формат
  • напасване на двата файла по широчина и височина, като се добавя padding (отстояния) в картината на файла, сниман вертикално
  • обединяване на двата файла

Ще си помогна с един пример:

ffmpeg video join - vertical and horisontal

video1.mp4 – хоризонтално разположено с размери на картината 1920×1080.
video2.mp4 – вертикално разположено с размери на картината 1080×1920.
out_full.mp4 – изходния файл, след обединяването на двата

Използвам по-долните команди за ffmpeg са тествани под Win7, но вероятно ще работят и под Linux.

1
2
3
4
ffmpeg -i video1.mp4 -q 1 -f mpegts out1.ts
ffmpeg -i video2.mp4 -q 1 -vf "scale=iw*min(1920/iw\,1080/ih):ih*min(1920/iw\,1080/ih),pad=1920:1080:(1920-iw)/2:(1080-ih)/2" -f mpegts out2.ts
 
ffmpeg -i "concat:out1.ts|out2.ts"  -c:a aac -b:a 128k -vcodec libx264 -preset slow out_full.mp4

Share and Enjoy !

Shares

ffmpeg commands

Напоследък съм тотален фен на OpenSource видео конвертора ffmpeg.
Ето примери с някои прости команди, които вършат страхотна работа:

ffmpeg.exe -i all.vob -sameq -ss 75 -t 75 -vcodec libx264 test.mpg

-i all.vob – файла, който ще обработваме
-sameq – запази качеството на видеото
-ss 75 – почни да режеш от 75-та секунда
-t 85 – продължителност на рязането 85 секунди
-vcodec libx264 – видео кодек в който да се конвертира. Ако искаме да сме сигурни, че файла ще върви на всяка Windows машина, можем да ползваме -vcodec msmpeg4v2.

В по-новите версии на ffmpeg при рязане на видео има възможност да се зададе край на рязането спрямо началото и да се използва времеви формат – часове:минути:секунди.стотни:

ffmpeg.exe -i input.mp4 -ss 00:00:06.356 -to 00:00:11.560 test.avi

Някои допълнителни екстри:
Video:
-s – размер на картината
-b – видео битрейд
-r – скорост на кадрите
-croptop, -cropbottom, -cropleft, -cropright – рязане на картината в пиксели
-padtop, -padbottom, -padleft, -padright – поставя кантове до картината (padding), в този случай е добре да се зададе и -padcolor 000000 – цвят на кантовете в HEX-формат, в случая 000000 – черно.
-vn – не конвертирай никакво видео. Използва се за да се екстрактне аудиото.

Audio:
-acodec libmp3lame – задаване на кодек за аудиото
-acodec copy – използвай същия кодек за аудиото
-ab 128k – битрейд за аудиото
-ac 6 – задаване на аудио каналите
-an – без аудио

Обединяването на видео и аудио става просто като добави и двата файла в началото;

ffmpeg -i audio.wav -i video.m2v ...

Конвертиране на MPG видео до FLV с високо качество за качване по видео-порталите:

ffmpeg -i input.mpg -sameq -f flv -vcodec libx264 output.flv

—————————-
UPDATE: 05.09.2016
—————————-
Някои интересни команди за кепчъринг на онлайн видео стрийм

ffmpeg архива за Windows върви с някои интересни инструменти. Един от тях е ffplay, който е наистина необикновен видео-плеър.
Един пример, който показва възможностите за плейване на онлайн стрийм (телевизията е City TV) с ffplay:

ffplay -i "http://nodeb.gocaster.net:1935/CGL/_definst_/mp4:TODAYFM_TEST2/playlist.m3u8"

Можем да настроим ffplay да показва времето от началото на видеото:

ffplay -vf "drawtext=text='%{pts\:hms}':box=1:x=(w-tw)/2:y=h-(2*lh)" input.mp4

Ако съхраните в една директория mplayer и ffmpeg екзетата, ще можете да гледате отново същата телевизия, но през пайп с mplayer:

mplayer -cache 2000 -cache-min 99 "ffmpeg://http://nodeb.gocaster.net:1935/CGL/_definst_/mp4:TODAYFM_TEST2/playlist.m3u8"

Същото, но прекарано през ffplay:

ffmpeg -i "http://nodeb.gocaster.net:1935/CGL/_definst_/mp4:TODAYFM_TEST2/playlist.m3u8" -f matroska - | ffplay -i -

Понякога ffplay не може да закачи драйвера за саунда. Тогава можем предварително да включим този драйвер през променливите на обкръжението. При мен става и двата directsound или winmm. Примерно за Windows 7 можем в промпта да зададем следното:

set SDL_AUDIODRIVER=directsound
ffplay http://...

Записване на Desktop capture с ffmpeg под Windows:

ffmpeg -f gdigrab -i desktop -framerate 24 -vcodec libx264 -crf 23 out.mp4

За приключване на записа се натиска бутона q.

Ffmpeg е направо велик инструмент, който се ползва лесно и бързо, заради интуитивните му команди.

Генериране на малък по размер GIF от видео файл

ffmpeg -i StickAround.mp4 -filter_complex "[0:v] fps=12,scale=480:-1,split [a][b];[a] palettegen [p];[b][p] paletteuse" SmallerStickAround.gif

Конвертиране на m3u8 стрийм до mp4:

ffmpeg -protocol_whitelist file,http,https,tcp,tls,crypto -i url_to.m3u8 -c copy out.mp4

Share and Enjoy !

Shares